جمعه, 04 اسفند 1396

تاریخچه چاپ

واژ‌هٔ چاپ و صورت قدیمی‌تر آن «چهاپ» را برگرفته از واژ‌هٔ مغولی چاو دانسته‌اند که به معنای «فشردن سطحی بر سطح دیگر» است. چاپ در لغت به‌ معنای نقش ، اثر ، مُهر و نشان آمده است و در متون مختلف کلمات طبع ، باسمه و تافت به عنوان مترادف آن به کار رفته است.

در تعریفی دیگر ، چاپ مجموع عملیاتی است که متن خام را به اثر درخور انتشار مانند کتاب ، مجله ، روزنامه و ... تبدیل کند. چاپ بر روی کاغذ شناخته شده ترین کار چاپی است. امروزه با پیشرفت تکنیک های چاپ این عمل روی مواد سلولزی ، نایلونی ، پارچه ای ، چرمی ، مواد شیمیای ، فلزی ، شیشه ای با اشکال صاف یا ناهموار ، مقعر یا محدب و ... صورت می‌گیرد. چاپخانه نیز در لغت به معنای محل چاپ کردن و در متون مختلف کلمات مطبعه ، دارالطباعه و باسمه‌خانه به عنوان مترادف آن به‌کار رفته است. چاپخانه مؤسسه یا کارگاهی است که از عهد‌هٔ انجام کارهای چاپی بر روی کاغذ و سایر اشیاء از طریق انواع چاپ برآید و به تعبیری دیگر ، محلی است که چاپ کتاب ، نشریات و مانند آن در آنجا انجام می‌گیرد. امروزه ، چاپ به عنوان یک فرآیند انبوه صنعتی در نظر گرفته می‌شود که بخش اساسی صنعت نشر و بخش مهمی از فعالیت‌های اداری و حکومتی را شامل می‌شود.